+31 (0)85 822 5430 info@here2hear.nl

Leveringsvoorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt “HERE2HEAR” bedoeld als onze onderneming.

Onder “wederpartij” wordt verstaan: elke (rechts)persoon die met HERE2HEAR een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, inclusief vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen van de wederpartij.

De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven geldig, tenzij ze in strijd zijn met onze voorwaarden. In dat geval hebben onze voorwaarden altijd voorrang, zelfs als anderszins voorrang is bedongen.

Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Toezending van aanbiedingen verplicht HERE2HEAR niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt binnen 14 dagen aan de wederpartij meegedeeld.

We behouden ons het recht voor bestellingen te weigeren of alleen te leveren als de betaling contant wordt voldaan bij levering.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke acceptatie of bevestiging door HERE2HEAR. De opdrachtbevestiging geldt als correcte weergave van de overeenkomst, tenzij de wederpartij direct schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Aanvullende afspraken of wijzigingen na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen geldig als we hier schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.

Als er geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als een correcte weergave van de overeenkomst, tenzij er binnen 3 werkdagen bezwaar wordt gemaakt.

Kredietwaardigheid en zekerheid:

Elke overeenkomst is onder voorbehoud van een kredietwaardigheidstoetsing door HERE2HEAR.

Wij kunnen voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid eisen van de wederpartij voor betalings- en andere verplichtingen.

Inschakeling van Derden

Wij zijn bevoegd om, na overleg met de wederpartij, anderen in te schakelen voor een juiste uitvoering van de opdracht. De kosten hiervan worden aan de wederpartij doorberekend.

Rente en kosten

Als de betaling niet binnen de termijn vermeld in het voorgaande artikel wordt voldaan, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en is een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum.

Alle kosten die worden gemaakt voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures komen voor rekening van de wederpartij. Onder gerechtelijke kosten vallen ook alle werkelijke kosten van juridische bijstand en procesvoering die tijdens een gerechtelijke procedure worden gemaakt en die het reguliere liquidatietarief overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het totaalbedrag dat de wederpartij verschuldigd is, inclusief de eerder genoemde rente.

Informatievoorziening

De wederpartij moet tijdig alle informatie en bescheiden verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief BTW, invoerrechten, belastingen en andere heffingen, exclusief kosten van verpakking, vervoer en verzekering, vermeld in Euro’s.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling zonder korting of verrekening te worden voldaan bij (af)levering, of door middel van storting, automatische incasso, of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. In het geval van op maat gemaakte producten behouden wij ons het recht voor om de levering pas te laten plaatsvinden na ontvangst van de betaling. De valutadag zoals aangegeven op onze bank-/giroafschriften geldt als de betalingsdag.

Annulering

Bij annulering na het tot stand komen van de overeenkomst wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Voor persoonlijk op maat aangemeten producten geldt een annuleringskosten van 100% van de orderprijs.

Voor service-uitvoeringen gelden annuleringskosten op basis van het geaccordeerde aantal personen.

Nieuwe aanmeting of levering van otoplastieken vertegenwoordigen een waarde van € 145,14 (incl. B.T.W) per eenheid, of het laatst gefactureerde/geoffreerde bedrag per eenheid, al dan niet inclusief HERE 2 GUARANTEE, tenzij anders afgesproken.

In het geval van annulering hanteert HERE2HEAR de volgende annuleringskosten:

Bij afmelding door de wederpartij binnen 5 volledige werkdagen van de afgesproken datum wordt 25% annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij afmelding door de wederpartij binnen 3 volledige werkdagen van de afgesproken datum wordt 50% annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij afmelding door de wederpartij binnen 1 volledige werkdag van de afgesproken datum wordt 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

5.5 Onder geïnitieerde afmelding van de overeenkomst wordt ook verstaan dat de wederpartij, bij een bezoek van HERE2HEAR, niet het afgesproken aantal personen tijdens het bezoek aanbiedt.

Levering

Levering geschiedt aan huis/bedrijf van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

De wederpartij moet bij aflevering het geleverde en de verpakking controleren op tekorten en/of zichtbare beschadigingen.

Wij zijn gerechtigd deelleveranties te doen.

Opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Transport/Risico

De wijze van transport en verzending wordt door ons bepaald, tenzij de wederpartij andere wensen heeft en de meerkosten draagt.

Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding te vragen, welke na retourzending wordt verrekend.

Het aanmeten van op maat gemaakte producten

Aanmeting van gehoorbescherming gebeurt volgens een vaste procedure. HERE2HEAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit de aanmeetprocedure.

Overmacht

Onder “overmacht” wordt verstaan: elke onafhankelijke en onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Bij tijdelijke overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Bij blijvende overmacht kunnen partijen een regeling treffen over ontbinding van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

HERE2HEAR sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover niet dwingend in de Wet geregeld.

Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

Reclames

Reclames moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk worden gemeld.

Bij een gegrond bevonden reclame zijn wij verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Garantie

Wij verlenen garantie op fabrieksfouten gedurende een nader overeen te komen periode.

Garantie geldt niet voor slijtage of verbruiksonderdelen.

Vervangen onderdelen

Wij bieden garantie op de door ons geleverde producten voor een afgesproken periode, met uitzondering van storingen die te wijten zijn aan slijtage of verbruik van onderdelen van het geleverde product.

Op onderdelen of toevoegingen die van derden zijn betrokken, is de garantie beperkt tot wat de derde leverancier aan ons heeft verleend.

De garantie vervalt als de wederpartij of door hen ingeschakelde derden het geleverde op een ondeskundige wijze gebruiken.

De garantie vervalt ook als de wederpartij of door hen ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde uitvoeren.

Als we onderdelen vervangen als onderdeel van onze garantieverplichting, worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

Als de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, of niet op tijd voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst tussen beide partijen, zijn we niet verplicht om garantie te verlenen zolang deze situatie voortduurt.

De HERE 2 GUARANTEE moet door de wederpartij één jaar vooruitbetaald worden, tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst. Dit vooruitbetaalde bedrag is niet terugbetaalbaar.

Als de wederpartij niet of niet binnen 30 dagen na factuurdatum aan haar betalingsverplichting voldoet, zijn wij niet verplicht om de HERE 2 GUARANTEE aan te bieden.

Bij verlies of diefstal van otoplastieken heeft de wederpartij recht op vervanging van maximaal 16% van het aantal dragers per jaar. Als er een beroep wordt gedaan op vervanging van meer dan 16%, behouden wij ons het recht voor om het restant boven 16% aan de wederpartij in rekening te brengen.

Deze uitgebreide versie van de leveringsvoorwaarden heeft als doel om de rechten en verplichtingen van beide partijen duidelijk te maken. We raden wederpartijen aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat ze een overeenkomst sluiten met HERE2HEAR.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Je hoort snel van me!